Последни Новини

Националната асоциация на председателите на Общински съвети с активна национална и международна дейност

Писателят Асен Сираков представи новата си четирилогия „Четвъртото неизвестно“ на детско книжно парти
юни 1, 2021
Изследователи доказват сакралността на кирилските букви, сътворени от Светите братя
юни 5, 2021
Покажи всички

Националната асоциация на председателите на Общински съвети с активна национална и международна дейност

НАПОС периодично организира обучения на местните парламентаристи по законодателни промени

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Националното сдружение на председателите на Общински съвети /НАПОС/ на 16 юни ще проведе заседание на Общото събрание, на което ще бъдат отчетени резултатите от дейността за изминалата една година от мандата.
“През периода на пандемия бяха гласувани три промени в Закона за местно самоуправление и местна администрация. Промените бяха в няколко насоки. По решение на общинския съвет заседанията вече могат да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване на изискванията за кворум и лично гласуване”, сподели председателят на НАПОС и председател на Общинския съвет във Велико Търново Венцислав Спирдонов.
Той уточни, че с въвеждането на дистанционна форма се гарантира възможността колективният орган на местно самоуправление да работи, въпреки наложени мерки за ограничаване на движението и събирането на много хора на едно място по време на пандемия.
“Направени бяха и промени, свързани със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Третата промяна е по отношение на гласуване на бюджета на общината, възнаграждeнията на кметове, председатели, съветници. Тук изрично в ЗМСМА се създава текст, от който да е видно, че за общински съветник, включително и председател на общински съвет не е налице частен интерес при приемането на бюджета на общината и на възнагражденията на кметовете, на председателите на общински съвети и на общинските съветници.
Съществуват и неясноти и противоречия кой е органът, който трябва да утвърди образеца на декларации по чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от ЗПКОНПИ от общинските съветници и кметове, тъй като те нямат орган по избора или назначаването им. Сега това противоречие е избегнато”, информира Спирдонов.
През 2020 г. след Учредителното събрание за мандат 2019 – 2023 г. на НАПОС Управителният съвет е провел 4 заседания, от които едно онлайн. Всичките заседания бяха съвместно с Контролния съвет на НАПОС. Спазена е традицията заседанията да се провеждат в различни общини с цел популяризиране на Асоциацията и повишаване авторитета на председателите.
“През изминалата година бяхме гости на В. Търново и Златоград.Положителен факт е, че колегите Мария Динева, председател на ОбС – Стара Загора и член на УС на НАПОС и Пантелей Мемцов, председател на ОбС – Чепеларе бяха избрани за зам. председатели на ПК по Местно самоуправление към НСОРБ. Наши партньори са НСОРБ, Американската агенция за международно развитие, Инициатива Местно самоуправление към ААМР, Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание, Фондация Реформа в местното самоуправление, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Сдружение „БОЛКАН АСИСТ“, НАСО, редица министерства”, изтъкват от сдружението.
От ръководството на НАПОС споделиха, че активно са работили за обхващане на Председателите на Общински съвети за членство в сдружението. Успешни били инициираните от Венцислав Спирдонов срещи на ръководството на организацията с председателите на Общински съвети от районите за планиране. В момента в сдружението членуват 193 председатели на Общински съвети като в областите Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Разград, Силистра, Сливен всички председатели на Общински съвети са членове на НАПОС. Най–малко са членовете в областите Търговище и Кюстендил по 40% и Видин – 45%.
През отчетния период е проведен обучителен семинар за ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление с участието на 112 председатели на общински съвети и общински съветници от 66 общини в страната. Обсъдени са статутът и правомощията на органите на местната власт и основни сфери на компетентност. Дебатирани са проблематиката, свързана с общинската собственост като нормативна база, стратегията и програмите за управление на собствеността, видовете сделки с общинска собственост, принудителното отчуждаване, стопанската дейност на общината. Дискутирани са още правомощията на общинските съвети по Закона за устройство на територията.
По инициатива на НАПОС главният експерт в отдел „Правно – нормативна дейност“ на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ Олга Александрова и  старши експерт Иво Димитров са запознали членовете на организацията с основните правила и отговорности на общинските съвети за защита на личните данни.
Провеждани са обсъждания по темите „Общинският съвет – орган на местното самоуправление“ и „Компетентност, правомощия и решения на общинските съветници“, “Социалните услуги в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
“НАПОС провежда и активна международна дейност за обмяна на положителен опит и повишаване авторитета на сдружението.
С кмета на Община Цариброд Владица Димитров и с Председателя на Скупщината Зоран Гюров бе договорено бъдещо сътрудничество между местните власти и НАПОС”, се казва в годишния отчет на сдружението.
За авторитета на НАПОС в Европейските органи говори и факта, че трима представители на сдружението и членове на УС на НАПОС -Севдалина Турманова – Бургас, Бедрие Газиюмер – Черноочене и Емине Якубова – Търговище, са избрани за представители в Политическия комитет на Съвета на Европейските общини и региони.НАПОС е официален партньор на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа.
“Асоциацията развива благотворителност и откликва на нуждите на общини, пострадали от стихийни бедствия. През 2020 г. подпомогнахме с 1500 лв. община Ветрино, пострадала от наводнения”, отчита още ръководството на организацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!