Последни Новини

Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация: Образувани са 906 преписки и 612 постановени решения

Дизайнерката Мария Игнатова: Доминиращи са цветовете на пустинята в облеклата на сезон „Есен-Зима 2019-2020 година”
декември 22, 2019
Проф.Венелин Терзиев: Социалната ефективност може да е измерител на дейността ни
декември 27, 2019
Покажи всички

Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация: Образувани са 906 преписки и 612 постановени решения

Рекордният брой дела са за 2019 година

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Ръководството на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ отчита 2019 г. като година на рекордите за институцията.
„Образуваните преписки в Комисията са 906, като за цялата 2018 г. те бяха 721.Постановените решения за тази година са 612, като в предходния период те бяха 511. Самосезиранията са също без аналог за институцията от нейното създаване досега – 620, при 386 през 2018 г. Статистиката е както удовлетворение, така и резултат от целогодишния труд на можещи и знаещи хора, които работят в институцията и доизграждат доброто ѝ име.
През годините КЗД ефективно и ефикасно изпълнява целите, поставени пред нея като единствения български орган по равнопоставеност, с ангажимент и стремеж към едно бъдеще без дискриминация“, казва доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация.
По думите и е необходимо преодоляване на стереотипите, повишаване чувствителността на обществото към неблагоприятното и нетолерантното отношение и дискриминацията чрез конкретни мерки и действия. Необходимо е предотвратяване и санкциониране на всички форми, видове и конкретни случаи на дискриминация и обхващане на всички лица, особено най-уязвими социални групи, които са най-често обект на дискриминация.
„В това отношение медиите са най-добрият съратник на нашата комисия в общото дело за недискриминация. Тяхна е привилегията да посочат отговорностите на държавата, на институциите и на хората в борбата с нетолерантността, за да могат различните да бъдат себе си“, коментира доц.Джумалиева.


Тя допълва, че в КЗД постъпват множество жалби и сигнали, от които всяка година се забелязва разширяване на предметния обхват. Неизменна тенденция е преобладаващи да бъдат оплакванията на хората с увреждания.
„Най-често те са заради недостъпна архитектурна среда или недостъпност в градския транспорт, която затруднява лицата, ползващи услугите му. Сигнал до КЗД през годината засяга така наречените „умни светофари“, като се твърди за трудности, които те създават основно за незрящите хора заради разположението им. Обект на дискриминация хората с увреждания често са и в сферата на заетостта.
Продължиха през годината оплакванията за различно отношение в сферата на здравеопазването. За дискриминационен характер на нормативна и поднормативна уредба, за диференциран подход при предоставянето на социални услуги и при кандидатстване за работа. Имаме жалби за дискриминация в областта на образованието – проблеми в обучението на деца със специални образователни потребности или с хиперактивно поведение, наложен квотен принцип при прием на ученици момчета и момичета. Получаваме оплаквания за ограничаване на достъпа на лицата до определени стоки и услуги. Преобладават и сигналите за дискриминация в сферата на заетостта.Голям брой оплаквания са за множествена дискриминация – тогава, когато твърдяното неравно третиране е извършено по няколко защитени признаци“, споделя доц. Джумалиева.
Тя изтъква, че перманентни са жалбите до КЗД от сдружения на хората с редки болести, като негодуват от невключване в реимбурсния списък на определено скъпо лекарство и липсата на субсидирането му от държавата. Десетки са постановените решения на КЗД в полза на хората с редки болести.
В образуваните преписки в КЗД през 2019 г. преобладават признаците увреждане, лично положение, обществено положение, етническа принадлежност, образование, възраст и пол.
„В българския Закон за защита от дискриминация са посочени 19 защитени от дискриминация признаци, като опцията е отворена за всякакви други признаци, установени в закон или международен договор, по който Република България е страна. Именно големият брой защитени признаци прави нашия антидискриминационен закон уникален в Европа сравнено с другите европейски страни. Това предполага и голяма всеобхватност на производството пред Комисията“, обяснява доц.Джумалиева.
Тя информира, че постановените решения от КЗД изискват извършването на разностранни по своето естество действия от страна както на правно задължените субекти, така и на субектите по упражняването на контрол по изпълнението им. С постановяване на решение, заседателният състав установява извършеното нарушение, както и нарушителя и засегнатото лице.
„Например състав на Административния съд в София град потвърди решението на Комисията за защита от дискриминация, с което се установява наличие на дискриминация по признак възраст при заплащането на поставянето на зъбни протези от НЗОК.Пак през 2019 г. Върховен административен съд отхвърли жалбата на НЗОК срещу решение на КЗД, с което се установява, че пациентите със сколиоза са дискриминирани. Решението на съда е окончателно, не подлежи на обжалване и на практика задължава здравната каса да заплаща лечението и имплантите на тези пациенти“, подчертава доц.Ана Джумалиева.
Друго решение на КЗД дава препоръка на две министерства да изготвят проект, който да предвиди законова възможност лица, които преди своето инвалидизиране са придобили автомобил, да могат да се възползват от законовата възможност за освобождаване от винетни такси, без значение от мощност и кубатура на този автомобил.
„КЗД установява със свое решение, че с липсата на нормативна възможност, която да определи допълнително възнаграждение към основното трудово възнаграждение на държавни служители, придобили научната степен от естество, свързано с изпълняваната работа, се създава непряка дискриминация по признак „обществено положение“. Препоръчва се промяна на нормативната уредба.
Решение на КЗД, постановено през годината след оплакване на гражданин от София, установява, че липсата на задочна форма на обучение по специалност „Право“ е дискриминация. Дава се предписание за промяна на нормативната уредба, за да бъде осигурено равно третиране на работещите и на хората с увреждания, които искат да се обучават в задочна форма.
КЗД в друго решение установява, че прилагането на чл. 168 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) поставя в по-неблагоприятно положение българските граждани, внесли в Република България употребявани превозни средства от страни членки на ЕС. Съпоставка се прави с други наши съграждани, закупили вече регистрирани в България подобни употребявани превозни средства, но които са внесени на територията ѝ като нови превозни средства. Установено е, че привидно неутралната разпоредба на закона представлява непряка дискриминация и нарушение на чл. 4, ал.3 от ЗЗДискр. по признак „имуществено състояние“. Препоръчва се прецизиране на разпоредбата на ЗДДС“, изброява доц.Джумалиева.
Тя подчертава, че за извършена дискриминация Комисията налага глоби от 250 до 2000 лева. При повторно нарушение глобата е в двоен размер. При неизпълнение на решение на КЗД санкциите могат да стигнат до 20 000 лева.
„Събирането на глобите и имуществените санкции е възможно, когато решението на Комисията е в сила. Необходимо е да се подчертае, че приоритетите ни не са само и единствено в налагането административни наказания. Направеното от нашата институция в областта на превенцията е убедително в основата на борбата с дискриминацията. Ненапразно и законодателят е решил в първото заседание в производството пред Комисията страните по преписката да бъдат поканени да се помирят“, казва доц.Джумалиева.
Според нея важен фактор за успех в продължителната борба срещу дискриминацията е превенцията.
„Редица събития и инициативи на КЗД през годината са свързани с превенцията в борбата срещу дискриминацията, като международното сътрудничество и координираната национална политика имаха съществен дял в дейността на КЗД. Продължи взаимодействието с редица национални органи, както и с органи на международни организации със сходни компетенции или сфери на дейност. Все в посока превенция и недискриминация през 2019 г. КЗД подписа споразумения за сътрудничество със Сдружение „Национален съвет на религиозните общности в България“, с Иракската върховна комисия за права на човека, с омбудсмана на Република Турция, с учебни заведения и неправителствени организации в страната. Всички тези споразумения са обусловени от общата кауза за гарантиране на човешките права и за повече толерантност. Не на последно място искам да посоча, че в края на ноември КЗД беше официално посетена от комисаря по правата на човека в Съвета на Европа, като това е първото нейно официално посещение в България“, категорична е доц.Джумалиева.


Тя допълва, че по този начин Комисията продължава да се утвърждава като фактор в изграждането и прилагането на политики в областта на равенството и борбата срещу дискриминацията както в национален, така и в международен план. Чрез дейността на КЗД страната успешно изпълнява част от поетите международни задължения относно утвърждаването на човешките права и гарантирането на ефективни процедури за тяхната защита.
„Практиката през годините и нейният анализ водят до извода, че защитата от дискриминация при упражняване правото на труд заема значителна част от дейността на Комисията за защита от дискриминация. Логично Комисията изпълнява проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд“, коментира председателят на КЗД.
Дейностите по проекта целят изготвяне на изследване за дискриминацията на пазара на труда, качествено изследване на уязвимите групи на регионален принцип, изготвяне на механизъм за сертифициране и въвеждане на стандарт за недискриминация в сферата на заетостта, разработване на стратегия за недискриминация.
Кампания „Достъпна България“ също е инициатива на Комисията за защита от дискриминация, която стартира в края на 2017 г.
„В рамките на кампанията членове и служители на КЗД от дирекция „Регионални представители“ обследваха обществени сгради, бюра по труда и дирекции „Социално подпомагане“ в страната, банки, офиси на доставчици на комунални услуги, частни и редица други обекти за наличие на достъпност. В резултат на тези проверки досега се изготвиха 1531 констативни протоколи за липса на достъпност на обекти в столицата и страната. Самосезиранията на Комисията, свързани с кампанията, са 997. Броят и на образуваните преписки по инициативата от нейното начало е също 997. В процеса на работа по кампанията КЗД провежда самостоятелно оценка на достъпната среда, образува производства и налага предвидените в закона санкции и принудителни административни мерки, за да се гарантира създаването и поддържането на достъпна за хората с увреждания обществена среда. Същевременно КЗД има за цел да се покажат добрите примери за осигурена достъпна среда.
КЗД с тревога отбелязва, че недостъпността е навсякъде – и в големите областни центрове, и в по-малките населени места. Направените изводи сочат съществуването на сериозен проблем с достъпната среда“, информира доц.Джумалиева.
Тя е категорична, че КЗД продължава работата си за изпълнение на отговорностите, свързани с прилагане на Закона за защита от дискриминация при спазване на принципите за независимост, ефективност и прозрачност. Всичко това сочи и степента на значимост на институцията в борбата срещу всички форми на дискриминация и нейното предотвратяване.

Снимки-КЗД

2 Comments

  1. Алиса Пенчева каза:

    Ана Джумалиева не само нищо не струва като специалист, но е една безполезна истеричка, има нещо налудничаво в поведението й с хората.

  2. Светла Иванова каза:

    И аз подкрепям госпожата за Ана Джумалиева лудата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!