Последни Новини

Консервативно обединение на десницата (КОД): Нашата визия за развитие на община Велико Търново

Българка, ученичка на топ диетолога д-р Джон А. Макдугъл, пази стройна фигура само с въглехидрати и зеленчуци
октомври 2, 2023
Трета кръгла маса „Бизнес лингва – актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието” се проведе в Свищовската академия
октомври 9, 2023
Покажи всички

Консервативно обединение на десницата (КОД): Нашата визия за развитие на община Велико Търново

Заедно можем да постигнем устойчиво икономическо развитие съпроводено от повишаване на заетостта и доходите на населението, чрез предоставяне на висококачествени административни услуги и балансирано развитие на територията:

• Подобряване на качеството на живот на населението:

– Подобряване качеството на живот, чрез развитие на инфраструктурата: Развитие на обществената инфраструктура и осигуряване на привлекателна и достъпна градска среда: Подобряване на уличната мрежа и развитие на обществените паркови пространства. Подобряване характеристиките на междуселищната пътна мрежа и осигуряване на достъп до населените места. Прилагане на интегриран подход за териториално развитие на населените места в Общината.
– Подобряване качеството на живот, чрез подобряване на енергийната ефективност и енергийна сигурност: Развитие и производството на електроенергия от възобновяеми източници.
– Подобряване качеството на живот, чрез достъпа до съвременно и качествено здравеопазване: Инвестиране в здравна инфраструктура. Създаване и популяризиране на превантивни мероприятия за здравето.
– Подобряване качеството на живот, чрез социалните услуги: Развитие на общинската социална мрежа. Социална интеграция на маргинализирани общности.
– Подобряване качеството на живот, чрез развитие на човешкия потенциал: Ново качество на предлаганите образователни услуги. Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище. Подобряване на предлаганите услуги и битовите условия в детските заведения. Насърчаване развитието на местния пазар на труда и ограничаване на миграционните процеси. Изграждане на взаимовръзка между образователната система и бизнеса, чрез развитие системата на практиките и стажовете.
– Подобряване качеството на живот, чрез възможностите за отдих и спорт: Развитие и поддържане на места за масов отдих. Изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободното време. Създаване и развитие на практики за провеждане на спортни състезания и мероприятия.
– Подобряване качеството на живот, чрез опазване и развитие на природното, културно и историческо наследство: Съхраняване на природната среда и отстраняване на старите замърсявания, поддържане на стандартите за качество на атмосфера, почви, повърхностни и подземни води, опазване на биологичното разнообразие и интегриране на екологичната политика с политиката на насърчаване на местната икономика. Екологично и съвременно третиране на отпадъците. Превенция от природни рискове. Развитие, опазване и поддържане на културно-историческото наследство. Развитие на общинската културната инфраструктура и подобряване на възможностите за достъп до услуги от областта на културата.
– Правене на политики, междуобщинско и трансгранично сътрудничество за подобряване качеството на живот в Общината: Провеждане на активна политика между Общината и други общини и побратимени градове от чужбина при реализиране на политики на обмен, сътрудничество и добри практики в областта на бизнеса, заетостта, образованието социалната сфера, културата, туризма и спорта.

• Развитие на устойчива икономика:

– Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в общината: Насърчаване на предприемачеството и на иновациите. Намаляване на административната тежест върху бизнеса и нова политика в областта на местните данъци и такси. Повишаване на енергийната ефективност, насърчаване прилагането на енергоспестяващи технологии в частния сектор. Насърчаване развитието на местния пазар на труда.
– Развитие на устойчиво селско и горско стопанство: Възстановяване и развитие на селскостопанското производство. Стимулиране производството и преработката на земеделски и животински продукти с висока добавена стойност и пазарен потенциал. Стимулиране разнообразяването на земеделските дейности. Инвестиции в развитието на горските райони и подобряването на жизнеспособността на горите.

– Развитие на туризма:

Изграждане на модерна техническата, комуникационната и прилежаща инфраструктура към туристическите обекти в общината. Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в областта на туризма. Стимулиране на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма в рамките на общината. Стимулиране на общински и регионални туристически продукти. Популяризиране на местните туристически продукти на национално и международно ниво.

• Повишаване на качеството на административното обслужване

– Развитие на капацитета на местните власти за стратегическо планиране и подобряване на управлението в общината: Повишаване на информираността на гражданите. Насърчаване участието на гражданското общество в управлението. Намаляване на публичните разходи.
– Предоставяне на комплексни административни услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление: Развитие и надграждане на информационната инфраструктура за предоставяне на административни услуги. Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите услуги. Развитие на комуникационната система на междуинституционално ниво.
– Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от фондовете на ЕС и други източници: Усъвършенстване и поддържане на административен капацитет за работа по Европейски и международни програми в рамките на общинската администрация. Осигуряване на достъпна и качествена информация за средства от ЕС и стимулиране подготовката и реализацията на проекти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!