Последни Новини

Проф.д.н.Венелин Терзиев: Необходима е мандатност на директорите на обществените библиотеки

Прилагат френски опит в реставрацията на старите къщи с културна стойност във Велико Търново
октомври 8, 2021
Етнолог проучва ролята на Българската армия като спасител
октомври 12, 2021
Покажи всички

Проф.д.н.Венелин Терзиев: Необходима е мандатност на директорите на обществените библиотеки

Възможността да предложиш и реализираш подходящи и адекватни концепции и най-вече – да ги реализираш чрез добър план за действие, определя смисъла на мандатност при определяне на ръководителите на обществени институции, каквито, безспорно, са и регионалните библиотеки. Никой не оспорва компетенциите на досегашни ръководители, като това еднозначно е и период на оценка на техните действия и дейности, които са осъществени по време на периода на реализиране на съответния мандат. Това заявява проф.д.н.Венелин Терзиев.
Ученият посочва, че като не съвсем приемлива практика се налага конкурсните процедури да не се провеждат достатъчно дълго време след изтичане на съответния мандат. Това поставя под съмнение както начина на управление, така и реализираните политики.
“Във връзка с чл. 28 от Закона за обществените библиотеки Регионалните библиотеки се ръководят и представляват от директор, назначен от кмета на общината, на чиято територия е седалището, въз основа на конкурс, съгласно Кодекса на труда, като директор на регионална библиотека може да бъде лице с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ и с пет години професионален опит в библиотека”, коментира проф.Терзиев.
Той разяснява, че в законовата разпоредба е указано, че условията и редът за провеждане на конкурса се съгласуват с министъра на културата.
Според Закона за развитие и закрила на културата (ЗЗРК), чл.9, ал.5 (Изм. – ДВ, бр.106 от 2006 г., бр.77 от 2012 г.) правоотношенията на директорите на регионални културни институти с кметовете на общините, на чиято територия са седалищата им, възникват въз основа на конкурс за срок от четири години, съгласно Кодекса на труда, освен ако друго не е предвидено в специален закон. В случая при Регионалните библиотеки има специален закон – Закон за обществените библиотеки (ЗОБ), който се прилага. В него не се регламентира мандатност за директорите на регионалните библиотеки.
“По смисъла на ЗОБ, съгласно чл. 28. (1) Регионалната библиотека се ръководи и представлява от директор, назначен от кмета на общината, на чиято територия е седалището, въз основа на конкурс, съгласно Кодекса на труда. Предвидените в Допълнителните разпоредби на ЗОБ „не повече от 5 години“ от влизането на Закона в сила са дадени, за да могат всички, които желаят да работят на длъжността директор, а към момента на приемането на закона не са имали необходимия ценз, да покрият изискванията за нея. §6. (1) Лицата, заварени на длъжностите директор на обществена библиотека по чл.28, ал.2 и чл.34, ал.2, са запазили правата си до обявяване на конкурс за съответната длъжност, но за не повече от пет години от влизането в сила на закона”, казва още проф.Терзиев.
По думите му Общината е длъжна да обяви нов конкурс по условията на Закона за заварените на тази длъжност след изтичането на срока по §6 ал.1 от ДР на ЗОБ.
“Уменията и компетенциите, които са най-ценното нещо от професионална гледна точка, се трупат с времето и годините, а способността да уважаваш и признаваш тези умения е от онези способности на ръководителите, които трудно се срещат. Да управляваш една институция, която е културен институт, е важна и съществена работа, за което освен наличната диплома за образование трябва да си се сдобил с още много и различни неща, които няма как да ги придобиеш и научиш, когато ти липсва елементарно възпитание, грамотност и дори базисни компетенции. За съжаление примери в тази посока много. Те представляват обществена културна институция – а не такава от частен или личен характер и е добре да се спазва конкурсната практика, колкото и недостатъци да има тя”, подчертава проф.Венелин Терзиев.
Той допълва, че възможността една такава културна институция да се сдобие при предстоящите конкурсни процедури с достатъчно грамотно ръководство, за което е въведен мандатният принцип, е за това да дойдат хора, които да предложат идеи, програми и план за действие, такива, които да поставят този обществен културен институт като водещ и значим, и такъв, който да формира регионалните политики в тази област.
“Никога една промяна не трябва да е самоцелна, тя трябва да дава очаквания за добър резултат – в противен случай ще станем свидетели на поредните промени, които неудовлетворяват както от професионална, така и обществена гледната точка никого”, категоричен е проф.Терзиев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!