Последни Новини

Ген.м-р Груди Ангелов, началник на Военна академия „Георги С.Раковски“: Имаме 230% ръст на приема на студенти спрямо предходната година

Зачестяват бъбречните заболявания при децата
ноември 6, 2020
Д-р Димо Иванов прави регистър на българското сграфито
ноември 11, 2020
Покажи всички

Ген.м-р Груди Ангелов, началник на Военна академия „Георги С.Раковски“: Имаме 230% ръст на приема на студенти спрямо предходната година

 

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

 

Генерал-майор д-р Груди Ангелов е възпитаник на ВНВУ „Васил Левски“ във Велико Търново (сега Национален военен университет) – мотострелкови профил. Завършил е Военната академия в София и Сухопътния колеж по отбраната на САЩ с магистратура по „Стратегически науки“. Участвал е в различни курсове у нас и в чужбина-Великобритания, Германия, Австрия, Латвия. Като заместник-национален представител на първия български контингент в Ирак участва в операция „Иракска свобода“. Служил е в Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия като началник на екип от съветници към Началника на Щаба (2010-2012), началник на отдел „Управление на бизнес-процесите“ (2012-2013) и началник на отдел „Доктрини и поуки от практиката“ (2013). Бил е началник на отдел „Бойна подготовка“ в Командването на Сухопътните войски, а от 2015 до 2016 г. е командир на 61-ва механизирана бригада в Карлово. Началник е на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ от 2016 г.

 

-Ген. Ангелов, вече 4 години сте началник на Военната академия. Какви са предизвикателствата пред специализираното обучение, което се осъществява в учебното заведение?

-През посочения период учебната дейност в Академията се осъществяваше в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, изискванията на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър”, правилниците на Академията и вътрешните ни заповеди относно организирането и провеждането на учебния процес.

Актуализирани са всички документи, свързани с организацията и провеждането на учебната и квалификационната дейност. Изготвени са анекси към квалификационната характеристика и учебния план по магистърската специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Разкрита е нова специализация „Разузнаване, специални операции и електронна война“ от магистърската специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Освен това, е разработена нова документация за Стратегическия курс, както и за обучение в магистърската специалност „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“. Актуализирани са учебните програми на специалностите за редовна и задочна форма на обучение на студенти за придобиване на образователна и квалификационна степен „магистър”. В съответствие с желанията на потребителите на кадри бяха направени не само номинални промени, но и такива в съдържателно отношение, изразяващо се в приемане на нови квалификационни характеристики, учебни планове и програми. Документацията на част от курсовете за следдипломна квалификация също са актуализирани.

-Какво наложи разкриването на нови специалности през последните години?

Разкрити са пет нови магистърски специалности: четири от професионално направление „Национална сигурност“ („Индустриална, енергийна и климатична сигурност“, „Киберсигурност“, „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ и „Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура“, както и една от професионално направление „Психология“ („Психология в сигурността и отбраната“).От 1-ви октомври 2019 г. за пръв път Академията започна обучение на студенти по специалността „Сигурност и отбрана“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър”. При това, като отчитаме 230% ръст на приема на студенти за учебната 2020-2021 г., спрямо 2018 – 2019 г. Усъвършенстван е графикът на учебния процес – очните занятия на студентите от задочна форма на обучение вече се провеждат и през почивните дни (събота и неделя). Това стана по тяхно желание, отразено в ежегодния Доклад за резултатите от проучване мнението на обучаемите. Беше извършено препланиране на учебния процес във връзка с настъпилата пандемична обстановка, при което не допуснахме да отпаднат учебни занятия и беше тествана в реални извънредни условия платформата за дистанционно обучение BLACKBOARD.

На студентите предлагаме различни видове спорт и обучение по чужд език, което организира Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”.

По време на кандидатстудентските кампании значително разширихме дейностите за популяризиране на Академията като висше училище. Изготвихме рекламни материали и диплянки, използвахме и билбордове на ключови места в столицата. Активно и успешно синтезирахме възможностите на различни медии – телевизии, радиа, сайтове, социални мрежи и др. Страницата ни в най-популярната социална медия се радва на възходяща гледаемост в течение на години.

Редовно организираме Дни на отворените врати – целогодишни посещения на ученици в Академията за запознаване с учебната и материалната база, голяма част от която е паметник на културата.

-Безспорно научноизследователската дейност е една от основните във Военната академия – с какво я определяте през този период?

През периода научната и научноизследователската дейност в Академията беше и ще остане наш приоритет. Тя се осъществява в съответствие с националната политика в областта на научните изследвания, с научната политика на Министерството на отбраната и с потребностите на въоръжените сили на Република България, но и в изпълнение на мероприятията за научната и научноизследователската дейност, включени в годишните планове на Академията.

Продължи провеждането на ежегодните международни научни конференции. Последната бе в периода 12-14 ноември 2019 г. на тема: „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили”. Само след дни ще проведем и Конференцията за 2020 г.

Един от най-важните проекти, осъществен от Института за перспективни изследвания за отбрана (ИПИО) е „Научно-методическо осигуряване на Стратегическия преглед на сигурността и отбраната“. Това стана в национален формат през 2019 и 2020 г. Стратегическият преглед е организиран с Решение на Министерския съвет №26 от 18 януари 2019 г. За провеждането му бе създадена Междуведомствена експертна група, включваща 56 експерти от 29 министерства, държавни агенции и национални служби. Ръководител е директорът на ИПИО проф. д.н. Митко Стойков. По друг важен научно-приложен проект: „Изграждане на изследователски лаборатории в ИПИО“, който реализирахме в изпълнение на Концепцията за развитие на Института, бяха изградени и въведени в експлоатация три изследователски лаборатории: „Иновации в образованието и развитие на академичния състав“ – предназначена за изследване, експериментиране, моделиране и внедряване на перспективни технологии, иновации и платформи в образованието и квалификацията; „Военна история и поуки от практиката“, в която разработваме нов интерфейс на базата данни в АИС на БА с опита от мисиите за поддържане на международния мир и сигурност. Последна е изследователската лаборатория към Националния ситуационен център.

По проекта „Развитие на рейтинговата система на висшите училища в България” през 2019 г. за четвърта поредна година Академията беше класирана на първо място в професионално направление „Военно дело” и на второ място в професионално направление „Национална сигурност”.

-Акредитационните процедури са един от важните елементи при всяко Висше училище. Как преминават те при Вас?

– Академията провежда обучение на слушатели и студенти за придобиване на образователна и квалификационна степен „магистър” по 13 специалности от професионално направление „Национална сигурност”, по 2 специалности от регулираните професии в професионално направление „Военно дело” и по 1 специалност от професионално направление „Психология”.

От 1 октомври 2019 г. Академията обучава и студенти за придобиване на образователна и квалификационна степен „бакалавър” по една специалност от професионално направление „Национална сигурност”.

През този период са проведени 21 процедури за акредитация (една за институционална и двадесет за програмна). За 18 процедури има решения на Националната агенция за оценка и акредитация, като всички оценки са максимално високи над 9.00 и за максимален срок на валидност от 6 години.

-Академичното сътрудничество и издателската дейност е част от развитието на всяко висше училище. Как се развиват те в Академията?

Към настоящия момент Академията има подписани 47 договора за сътрудничество и взаимодействие с висши училища, институти и научни организации не само в областта на обучението, но и по отношение на научните изследвания в сектора за сигурност и отбрана в България.

В областта на обучението, научната и научно-приложната дейност си сътрудничим с 40 други организации.

От 2016 г. Академията е утвърдена за издател на тримесечното военнотеоретично списание „Военен журнал“, като до момента са публикувани над 130 статии в 15 броя, а от април 2018 г. е възстановено военнотеоретичното списание „Българска военна мисъл“ – двумесечно онлайн издание на български и английски език. Академията съхранява и продължава традицията на военното книгоиздаване на едно от най-старите български издателства с правото върху неговата марка, след като то бе закрито.

-Какво правите във връзка с осигуряване на добра материална база и добро технологично оборудване, както за обучителния, така и за научноизследователския процес?

-През мандатния период бяха направени редица подобрения на учебно-материалната база на Академията, като особено важни са тези свързани с повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус. Ремонтирахме покривната конструкция, направихме подмяна на старата дограма с нова на всички етажи, като навсякъде бяха поставени LED-осветление и растерни окачени тавани. На третия етаж, който досега почти не се използваше заради съществуващи течове, извършихме цялостен ремонт. Той включва полагане на топлоизолация и монтиране на ламиниран паркет в коридорите; подмяна на вратите и ремонт на 40 кабинета и зали, което ни донесе нови 1031 седящи места. С това, техният капацитет се увеличи с 85% и имаме създадени отлична условия за нормална работа на преподавателите и обучаемите. Това се оказа особено важно за осигуряване на по-голяма дистанция при присъствено обучение в пандемична обстановка.

Изградена бе вентилационна система в кухнята и столовата и помещенията на хранителния блок на Военна академия. Този ремонт спря разрушителните процеси от високите подпочвени води там и възстанови красивите архитектурни елементи в столовата, като осигури максимален капацитет от 300 места. Сега предлагаме и храна за вкъщи на всички.

На мястото на отдавна руинирана сграда бе изграден паркинг със 100 места и система за зареждане на електромобили във войсковия район на Военна академия. С тази инвестиция чувствително бе подобрена средата и бе решено предизвикателството да се намери площ за паркиране.

Ремонтирано бе помещение за обособяване на книжарница, с което да се подобри процесът за обслужване на студентите и слушателите по време на тяхното обучение. Надяваме се скоро да ги зарадваме и с общежитие за 150 наематели, каквото липсваше от почти две десетилетия.

Изградихме фотоволтаична инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Академията, което доведе до значителна икономия на електрически ток. Сега остатъкът от мощността се предоставя на ЧЕЗ. По този начин се включихме в Националната енергийна политиката за използване на възобновяеми енергийни източници.

Осъществен бе основен ремонт на помещения на първи и втори етажи на „Регистратура за некласифицирана информация“, което създаде качествено по-добри условия за работа на служителите от този сектор.

Стремим се да осигурим добри условия за спорт и отдих през свободното време – както на служителите, така и на обучаемите. Завърши изграждането на открита площадка с два тенис корта. Подготвяме терена за изграждане и на стадион.

Важен принос за съхраняване на колективната памет на българите и за възпитанието в родолюбие на младото поколение дава новият мемориал на полковник Борис Дрангов в парка на Академията, станал любимо място за посещение на софиянци и гости на столицата. Предстои изграждането на параклис с градинка в памет на загиналите през Първата световна война.

Не на последно място по важност е изградената система за видеонаблюдение и контрол на достъпа. С това са подобрени охраната и пропускателният режим, като е защитен достъпът на регламентираните посетители.

Как пандемията от covid-19 промени ежедневието в Академията през последните месеци?

Здравето и животът на хората са най-важни, затова взехме ранни мерки за неразпространение на covid-19 при нас. Първоначално оставихме само един вход/изход за достъп до Академията, започнахме да мерим температурата на влизащите и да им раздаваме дезинфектанти, поставихме такива в общите пространства на всеки етаж, изпратихме служители и преподаватели в отпуск. Преминахме на половин работен ден, като родителите на малки деца, по-възрастните и колегите с хронични заболявания останаха вкъщи на надомна работа. Отменихме присъствените занятия в зала на студентите и слушателите и преминахме на онлайн обучение. Всякакви справки правим по интернет, така отговаряме и на въпросите към ръководството. Институтът за перспективни изследвания за отбраната следи ситуацията от самото начало и подготвя конкретни анализи. Препоръките на нашите учени предоставяме на Министерството на отбраната и на всички, които биха желали да се възползват от тях.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!