Последни Новини

Проф. Стефан Симеонов представи резултатите от 5-годишни свои изследвания на фондовите борси и инвестиционен анализ

Ген.м-р Груди Ангелов, началник на Военна академия „Георги Стойков Раковски“: Имаме 230% ръст на приема на студенти спрямо предходната година
октомври 25, 2020
Откриха гроб на висш духовник, урна с горели кости и златовезан текстил под Царевец в Търново
октомври 27, 2020
Покажи всички

Проф. Стефан Симеонов представи резултатите от 5-годишни свои изследвания на фондовите борси и инвестиционен анализ

Откритата лекция в Стопанската академия в Свищов предизвика сериозен интерес

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Открита академична лекция на тема „Анализ на инвестиционни инструменти – допълнения към традиционните модели” изнесе проф. д-р Стефан Симеонов. Лекцията бе във връзка с проведен конкурс за академичната длъжност „професор” към катедра „Финанси и кредит” при Стопанска Академия „Д.А. Ценов” в Свищов в Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално направление 3.8 Икономика; Научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)”.

Научният форум, на който присъстваха студенти, докторанти и преподаватели от различни специалности бе открит от декана на факултет „Финанси” – проф. д-р Андрей Захариев. Приветствие към лектора и към присъстващите поднесе проф. д-р Поля Ангелова – зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”. Тя подчерта, че през настоящия мандат се възстановява традицията за изнасяне на открити лекции от преподаватели, заели след успешно издържан конкурс нови академични длъжности.

В откритата лекция проф. Симеонов представи резултати от свои изследвания през последните 5 години, свързани с неговите научни интереси в областта на фондовите борси и инвестиционния анализ. С презентацията си лекторът запозна аудиторията с основните категории в систематиката на измерителите на борсовата активност, даде пояснения за информационната значимост на някои борсови индикатори и показатели на инвестиционна активност и обоснова авторския модел Честотен анализ на променливостта и тренда (ЧАПТ), заедно с методологията демонстрира и неговото емпирично приложение. Проф. Симеонов открои различията в аналитичната стойност и значимостта на модела от тази, на дескриптивната статистика и тази, на познатите модели за анализ на променливостта на дохода от инвестиции.

Лекторът представи акценти от свое изследване за формирането на инвестиционен профил на борсово търгувани дружества, при което подчерта значимостта на борсовия профил за акции и показа приложимостта на показаните преди това индикатори. Проф. Симеонов демонстрира и практическото приложение на разгледаните методически модели от негово изследване за дружества от четирите индекса на БФБ. Представената тема предизвика интерес сред присъстващите и породи дискусия по темата.

В края на своята лекция проф. Ст. Симеонов се позова на мисълта на сюрреалиста Салвадор Дали, че „Истински творец е не онзи който е вдъхновен, а този – който вдъхновява другите“. В продължение той изказа радостта си от това, че още от студентските си години е имал за пример преподаватели – ерудити, интелектуалци и обаятелни оратори като проф. Радко Радков, проф. Методи Кънев, проф. Атанас Дамянов, проф. Камен Каменов, проф. Румяна Лилова и др. За завършек на своята лекция проф. Ст. Симеонов пожела на себе си и своите колеги „да имаме много студенти, вдъхновени от науката, която преподаваме“. С изказвания от страна на зам.ректорa проф. П. Ангелова, доц. Л. Несторов (ръководител катедра „Обща теория на икономиката) и доц. Ал. Ганчев, бе изразено удовлетворение от високото качество на лекцията и презентацията към нея.

Откритата лекция е финален компонент от процедурите за академично израстване в Република България. Чрез тях се дава широка публичност на достиженията и научните приноси на докторанти и преподаватели в техните дисертации и хабилитационни трудове. Успешният конкурс и публичната лекция за проф. Симеонов следват решение от заключително заседание на научното жури на 28.09.2020 год. и утвърдително решение на Факултетния съвет с подписване на трудов договор на 8.10.2020 год. В състава на научното жури взеха участие представители на УНСС – проф. д.н. Нено Павлов, проф. д-р Румен Брусарски и проф. д-р Богомил Манов, Института за икономически изследвания при БАН – проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – проф. д-р Ганчо Ганчев и СА „Д. А. Ценов“ – проф. д-р Румяна Лилова и проф. д-р Андрей Захариев (председател на журито).

В своята богата академична кариера проф. Симеонов се отличава със защита през 2000 г. на образователна и научна степен „доктор” с дисертация на тема „Опционните сделки – инструмент на инвестиционните стратегии“ и доцентска хабилитация от 2002 год. Автор е на над 80 научни публикации и участие в десетки научни журита. Инициатор е на създаването на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт“ и неин ръководител от старта през 2007 г. В конкурса за заемането на академичната длъжност „професор“ участва с 42 научни изследвания и публикации. Настоящ главен редактор на академичното издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти“ като пет години е бил ръководител на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ (2007 – 2012 г.). Автор е на едни от най-четени публикации в научни издания на СА „Д. А. Ценов“ сред които са студиите „Формиране на инвестиционен профил за акции, търгувани на Българска фондова борса“, „Методика за анализ на тренда в борсовата активност, базирана на индикаторните сигнали и честотната променливост“ и „Зависимости между държавния дълг и инвестиционната активност, паралелен анализ на процесите в България и Гърция“.

Качествените характеристики на научната продукция на доц. Симеонов се отличават с безспорна дълбочина на анализа, методическа издържаност, богатство от приноси и широки възможности за приложение в практиката. В изказване на член на научното жури проф. Симеонов бе определен и като водещия национален експерт в областта на финансовите деривати и борсовите индикатори. Неговата открита лекция потвърди установените позитиви от научното жури и провокира интереса на студентите и преподавателите към магията на борсовата търговия и печалбите при инвестиции в капиталови и дългови инструменти.

Откритата лекция на проф. Симеонов е достъпна във видео формат в YouTube и като фотогалерия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!