Последни Новини

Венцислав Спирдонов, председател на УС на НАПОС: Новият мандат на асоциацията стартира с три важни законодателни промени

Болницата в Павликени купи модерен мобилен рентген за 36 000 лева
юли 30, 2020
Етнолог изследва древни оброчища
август 3, 2020
Покажи всички

Венцислав Спирдонов, председател на УС на НАПОС: Новият мандат на асоциацията стартира с три важни законодателни промени

 

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

 

 

Венцислав Спирдонов има завършени магистратури по история, финанси и право във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“. Професионалната му кариера започва в частния бизнес, впоследствие става юристконсулт. Бил е директор на Регионалната дирекция на Агенцията по вписванията в старата столица, а след това и изпълнителен директор на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието. Председател е на УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети /НАПОС/ и втори мандат председател на Общинския съвет във Велико Търново. Докторант е по социално управление.

 

Господин Спирдонов, наскоро бяхте избран за председател на Управителния съвет на НАПОС. С какви инициативи поехте ръководството на организацията?

-Гласувани бяха на второ четене три промени в Закона за местно самоуправление и местна администрация. Имаме добра комуникация и съвместна дейност с Народното събрание. Специално искам да благодаря на зам.председателя на парламента Емил Христов и на всички депутати ангажирани с проблемите на местното самоуправление като Сашо Ненков и Искрен Веселинов, които подпомагат дейността на общинските съвети.

Промените бяха в няколко насоки. По решение на общинския съвет заседанията могат да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване на изискванията за кворум и лично гласуване.С въвеждането на дистанционна форма се гарантира възможността колективния орган на местно самоуправление да работи, въпреки наложени мерки за ограничаване на движението и събирането на много хора на едно място.

Направени бяха и промени, свързани със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Третата промяна е по отношение на гласуване на бюджета на общината, възнагражданията на кметове,председатели, съветници. Тук изрично в ЗМСМА се създава текст, от който да е видно, че за общински съветник, включително и председател на общински съвет не е налице частен интерес при приемането на бюджета на общината и на възнагражденията на кметовете, на председателите на общински съвети и на общинските съветници.

Съществуват и неясноти и противоречия кой е органа, който трябва да утвърди образеца на декларации по чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от ЗПКОНПИ от общинските съветници и кметове, тъй като те нямат орган по избора или назначаването им. Сега това противоречие е избегнато.

Асоциацията ще участва ли и в други законодателни промени?

-Предстои промяна в Закона за гробищните паркове и бяхме поканени в Министерството на регионалното развитие и благоустройство за обсъждане от зам.министъра Валентин Йовев. По този начин асоциацията участва активно в законодателните промени и ръководството на държавата се вслушва в нашия глас.

-Разкажете за работата на НАПОС.

-Още в началото на този мандат стана ясно, че в организацията членуват 180 председатели на общински съвети и се надявам, че до края на годината ще се приобщят и други колеги. Преди седмица проведохме първото заседание за мандата на Управителния и на Контролния съвет на асоциацията. Заседанието беше във Велико Търново и се прие много символично, защото е известно, че първото заседание в следосвобожденска България се е състояло в старопрестолния град под наслова „Съединението прави силата“. На сбирката присъстваха 31 председатели на общински съвети членове на Управителния съвет и на Контролния съвет на НАПОС. Стигна се и до разгорещени спорове по важни казуси. Уважи ни председателят на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов. Сигурен съм, че обединените усилия и съвместна работа на двете организации ще доведат до създаването на силна местна власт и до сериозни резултати в местното самоуправление.

Какви общи идеи възнамерявате да реализирате с председателя на НСОРБ Даниел Панов?

-Предстои да проведем общо събрание на Управителните съвети на двете организации, за да набележим общи политики, по които да работим занапред. На заседанието на НАПОС, Даниел Панов подчерта, че има предложение за промяна на местните данъци и такси. Ще обсъдим всички конкретни предложения, както и общи действия, които да водят местното самоуправление към необходимата децентрализация.

Какви предложения ще бъдат направени относно местните данъци и такси?

-Важна е възможността общините да освободят от такса смет най-засегнатите от пандемията физически и юридически лица. Политиката, която двете организации трябва спешно да обсъдят са промените на размера на местните налози и най-вече на такса смет, както и за налагане на принципа „замърсителят плаща“. Това е справедлива мярка.

На заседанието взехме решение да се сформират постоянни комисии към НАПОС. На следващата среща ще бъдат определени функциите на всяка комисия, както и членовете им. Идеята е ако има комисия по правно-нормативни въпроси, към нея да се насочват всички въпроси свързани с правна тематика. Ще настоявам в комисиите да участват, както членове на УС на НАПОС, така и редови съветници от цялата страна. Искаме да приобщим към асоциацията и редовите местни парламентаристи. Освен това ще настояваме от всички местни парламенти да бъдат дадени предложения за законодателни промени и след това те да влязат в дневния ред на Народното събрание. Трябва да подчертая, че по време на заседанията на НАПОС политиката отсъства и се набляга на конкретната проблематика, свързана с дейността на местните парламенти.

Решено бе и да се провеждат заседания по региони. Аз като председател на УС на НАПОС ще направя обиколка в страната, за да се срещна на място с всички председатели. Ще започна от Североизточна България.

В НАПОС регулярно се провеждат обучителни семинари. Тази практика ще продължи ли и занапред?

-Да, категорично. Решихме първият такъв семинар да е около 10 септември и ще касае подготовката на звената към общинските съвети. Кадрите ще бъдат обучавани по различни теми, свързани със законодателни промени, наредби, различни административни въпроси.

Кои са основните проблеми пред ръководствата на общините?

-На дневен ред е проблемът с преодоляване на кризата с коронавируса и последствията от пандемията, за стабилизиране финансовото състояние на общините. Засега ситуацията не е толкова проблемна, но ако заболеваемостта придобие по-големи мащаби, предизвикателствата ще са много големи, ще трябва да се вземат тежки решения. Общините претърпяха сериозни финансови загуби след като бяха отменени наемите на общинските обекти през периода на извънредното положение. Финансовата криза се отразява зле на общинските бюджети като например голяма част от дейностите от културния календар отпаднаха, беше стопирана и част от инвестиционната програма.

Много са проблемите и сред тях е и стриктното спазване на Закона за личните данни. Служителите трябва да са наясно с мерките и изискванията по опазването на личните данни, за да не се стига до съдебни дела. Напоследък има юристи, които дебнат за всяка допусната грешка относно лични данни, за допусната дискриминация и моментално завеждат дела. Заради това трябва да сме перфектни в нашата дейност, да имаме много добър административен капацитет и висока правна култура. През последните години се прилага специален надзор от прокуратурата. Това е положителна тенденция, защото това ни кара да подобряваме работата си и да сме изрядни. А и така успяваме да осъвременим действащите наредби, които да са законово издържани и по-ефективни.

Голяма е силата на организацията. Ако възникне проблем в дадена община, този казус се разисква в асоциацията и не се допуска мултиплициране на лоши практики. Това, че сме обединени, ни прави силни! Идеята на този мандат е да сме асоциация не само на председателите, но и на всички общински съветници.

Великотърновският общински съвет бе от малкото, които въведоха онлайн заседания по време на пандемията? Тази практика ефективна ли е?

-Много малко са общинските съвети в страната, които провеждат онлайн заседания. Във Велико Търново наистина сме пионери при внедряване на необичайната практика. Оказа се, че това е ефективна форма на работа, но на много места не се възприема и срещу дистанционните сесии има дори явна съпротива. Вероятно съветниците с повече от един мандат са свикнали да заседават в зала, да се изказват от трибуна и трудно възприемат новия модел. За мен онлайн заседанията по никакъв начин не ощетяват работата и най-отговорно мога да кажа, че във Велико Търново този тип заседания преминават изключително ползотворно. Не сме имали никакви технически сривове. Освен това само едно от заседанията е било гледано в интернет от над 1000 граждани и не са верни твърденията, че те не могат да се изказват по време на сесиите. Публичността на този вид заседания е много по-голяма от традиционните. Законодателната мярка в тази насока беше много положителна, защото ако здравната криза се задълбочи и отново се стигне до извънредно положение, ще имаме възможност да заседаваме и да не ни се стопира работата. Ясно е, че пандемията ще продължи дълго, а законодателят казва много умно, че ако целият общински съвет реши заседанието да е онлайн, тогава то се провежда под такава форма. Като юрист мисля, че така работата ни е обезпечена и в нормална, и в кризисна ситуация.

Често лично Вас ви сочат като новатор, а Великотърновският общински съвет като пример за активна дейност. Какво сочи отчетът за настоящия мандат?

-От началото на настоящия мандат до 30 юни Великотърновският общински съвет е провел 10 заседания и са приети 250 решения.За шестмесечието на тази година местният парламент е провел 6 заседания, от които 5 редовни и 1 извънредно. Приети са 180 решения. Заседанията са излъчвани пряко на секцията на Общински съвет в електронната платформа на Община Велико Търново.Три от заседанията се проведоха онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting и са излъчвани пряко на електронната страница на Великотърновски общински съвет.

През изминалото полугодие съветниците са приели 11 решения, с които се приемат изцяло нови наредби и се актуализират действащи наредби.

Постоянните комисии са провели общо 68 заседания.

Общинските съветници са отправили общо 17 питания към Кмета на Общината Даниел Панов по въпроси от дейността на администрацията. На всички питания градоначалникът е отговорил лично.

За отчетният период няма върнати за ново обсъждане решения от Областен управител. Има 1 протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново срещу Наредбата за организацията и дейността на детските ясли на територията на Община Велико Търново. Наредбата е отменена от Общинския съвет и делото е прекратено.

За периода има една жалба от граждани против решение на местния парламент, но няма отменени или оспорени пред съда актове на кмета от Общинския съвет.

-Вие имахте идея Великотърновският общински съвет да заседава в древноримския град Никополис ад Иструм. Ще има ли сесия в археологическия резерват?

-За мен Никополис ад Иструм, известен още като българският Помпей, е едно от местата, което е с изключително важно историческо значение освен за община Велико Търново, но и в национален и дори международен мащаб. По значимост този обект си съперничи със средновековната крепост Царевец. Това, че болшинството от българските и чуждестранните туристи не са достигнали до древноримския град, вина имаме и ние, защото не сме съумели да го популяризираме. Този археологически комплекс е уникален за Балканския полуостров и трябва максимално да го развием като дестинация, за да привлича повече туристи. Смятам, че ще е добре на това знаково място да се проведе съвместна сесия между съветниците на Велико Търново и тези на побратимения на старата столица румънски град Яш. Известно е, че основният туристически поток във Велико Търново е от Румъния. Никополис ад Иструм е важен обект като старо римско селище, а в северната ни съседка имат афинитет към историята на древния Рим.

-Предвиждате ли в НАПОС да бъде разработена икономическа стратегия за справяне с кризата?

-С ограничените финансови средства, с които разполагаме трябва да подпомагаме най-засегнатите браншовe. Една такава мярка беше предложението, което се прие и дори стана практика всяка събота да се излъчва безплатно аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина“ на крепостта Царевец. Туристите вече не се чудят в кои дни могат да наблюдават атракцията, пристигат още в петък вечерта и могат да останат в града през целия уикенд. Така една наглед дребна мярка, може да има сериозен положителен икономически ефект.

Поехте ръководството на НАПОС в трудно време. Освен пандемията, в момента страната се тресе и от протести. Как ще се отразят тези процеси на работата на организацията, а и на общините?

-Уважавам протестите като израз на мнение и форма на демокрация. Аз самият също съм участвал като по-млад в протести, но апелирам те да са в законовите норми. В крайна сметка в такава ситуация трудно се работи. Предстои ни тежка зима и не се знае дали ако правителството подаде оставка, няма да изпаднем в по-сериозна икономическа и политическа криза. А в подобна такава ситуация не е ясно, ще бъдат ли взети правилни решения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!