Последни Новини

Съдиите от Окръжен съд – Велико Търново са приключили 1819 дела за година

Назначиха адмирал Велко Велков за командир на Флотилия Бойни и спомагателни кораби
април 7, 2020
Над 100 участници предизвика първото онлайн национално ученическо състезание по бизнес информатика на Стопанската академия в Свищов
април 7, 2020
Покажи всички

Съдиите от Окръжен съд – Велико Търново са приключили 1819 дела за година

 

Средната им натовареност е била 11 дела на месец

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Общо 2342 дела са стояли за разглеждане в Окръжен съд – Велико Търново през отчетната 2019 г. От тях 1789 граждански и 553 наказателни дела. В сравнение с предходната 2018 година, през 2019 година е налице увеличение на общия брой дела за разглеждане с 210 броя, което се дължи на увеличеното постъпление на новообразувани граждански и търговски дела общо през 2019 година.
Това показват данните от годишния отчетен доклад на Окръжен съд – Велико Търново за 2019 година, изготвен от административния ръководител – председател на съда Теодорина Димитрова. Общото събрание на съдиите за отчитане на дейността на съда, насрочено за 20 март 2020 година, бе отменено във връзка с предприетите мерки относно ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19).
В отчета се посочва още, че новопостъпилите дела през 2019 годинаса били 1965 броя, а 372 броя са били висящи към началото на годината (постъпили в предходен период). От общия брой дела, Окръжен съд – Велико Търново е разглеждал 966 броя като първа инстанция, а останалите – като въззивна.
От стоялите за разглеждане 2342 дела, през 2019 година са приключени 1819, или около 95%. По този показател се отчита увеличение в сравнение с предходната 2018 годна, когато броят на приключилите дела в процентно изражение е бил 83%.
Средната действителна натовареност на съдия през годината е била 11,31 дела на месец, като се е повишила съвсем леко спрямо 2018 г., когато тя е била 10,71 дела на месец.
По отношение на наказателните дела, през 2019 година в Окръжен съд – Велико Търново като първа инстанция са разглеждани 66 броя наказателни дела от общ характер (НОХД) и 239 частни наказателни дела (ЧНД). Стоялите за разглеждане наказателни дела от общ са с 4 по-малко спрямо преходната година, а броят на разглежданите частни наказателни дела е намалял с 24 броя.
От разглежданите през 2019 година НОХД, по видове престъпления, 13 са били по глава II от специалната част на НК – „Престъпления срещу личността“, от които 8 броя по чл. 115-116 от НК („Убийство“) и 5 броя по чл. 123 от НК („Причиняване на смърт по непредпазливост поради немарливо изпълнение на дейност или занятие, представляващи източник на повишена опасност“). Делата по обвинения за престъпления срещу собствеността са били 5 броя, всичките по чл. 199 от НК – грабеж. 11 броя са били тези за стопански престъпления. 8 броя са били делата за престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната система, от които едно по чл. 253 от НК (пране на пари), а останалите са за различни данъчни престъпления по чл. 255-чл.257 от НК. Разгледани са 2 дела за престъпления против действието на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, като и двете дела за престъпление по чл. 304 от НК (подкуп на длъжностно лице).
Най-голям брой дела – 25 бр. от разглежданите са били за общоопасни престъпления, от които най-голям дял заемат тези по чл. 343 ал. 1 б. в и чл. 343 ал. 3 б. б и ал. 4 от НК – за причиняване на смърт в следствие на пътно-транспортни произшествия (общо 14 броя). Броят на този тип дела се е запазил без промяна спрямо предходната година, когато са разгледани 15 дела по тези състави. 92 броя са за престъпления по чл. 354а ал. 1 и 2 от НК – държане, преработване, произвеждане или придобиване на наркотични вещества и техните прекурсори, а две – по чл. 330, ал. 2 и 3 от НК /палеж/.
За разлика от предходните години през 2019 година образуваните НОХД за престъпления по чл. 249 НК бележат намаление – 4 бр. новообразувани и 2 останали от 2018г. Докато за 2018г. имаме 12 бр. новообразувани. Запазва се тенденцията от предходната година за намаление на частните дела за разпит пред съдия, които през 2019 г. са били само 14 или наполовина по-малко спрямо броят им през 2017 г.
През 2019 година в Окръжен съд – Велико Търново са разглеждани 37 броя дела по чл. 64-65 от НПК (мерки за неотклонение), 13 броя по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) и 88 броя по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). През 2018 година броят им е бил съответно – 38 броя дела по мерки за неотклонение, 6 броя по ЗЕЕЗА и 84 броя по ЗСРС. В това отношение най-драстична разлика се наблюдава при делата по ЗЕЕЗА, които са намалели повече от два пъти.
По отношение на делата по ЗСРС, от разгледаните 90 броя искания за прилагане на СРС през годината, разрешения са дадени по 86 от исканията, а по 4 са постановени откази. Изготвени са веществени доказателствени средства по дадени 16 разрешения за използване на СРС.
90% от всички стояли за разглеждане наказателни дела през годината са приключени в инструктивния тримесечен срок, като този висок процент се запазва от преходните години. Резултатите от въззивната и касационната проверка сочат, че през годината са били потвърдени 45.71% от постановените от Окръжен съд съдебни актове по наказателни дела, 17.15% са били изменени и 31.43% са били изцяло отменени.
През 2019 година са били внесени в съда 57 броя прокурорски актове, от които 46 броя са били обвинителни актове и 11 броя споразумения по чл. 382 от НПК. Постановени са общо 57 присъди, с които са осъдени общо 53 лица, като 50 са осъдени на „лишаване от свобода“, а на 3 са наложени други наказания. От тях 41 лица са осъдени на лишаване от свобода до 3 години. Спрямо 35 е приложено условно осъждане. На лишаване от свобода над три години до 10 години са осъдени 5 лица, а 3 лице е осъдено на лишаване от свобода над 10 години. Няма лица, осъдени на доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
През годината Окръжен съд – Велико Търново не е постановил нито една изцяло оправдателна присъда по първоинстанционни наказателни дела, но са оправдани 6 лица с частични оправдателни присъди по дела.
За периода няма образувани дисциплинарни проверки срещу съдии и няма налагани наказания.
Годишният доклад на Окръжен съд – Велико Търново е изпратен за сведение до Висшия съдебен съвет и председателите на районните съдилища от съдебния окръг.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!