Последни Новини

Студенти и докторанти от Стопанска академия издадоха монографии на английски език

Проучват уникална сграда, съхранявала арсенала на I Италийски легион в Нове
юни 16, 2019
Журналистка разкрива тайните на властта в книги
юни 27, 2019
Покажи всички

Студенти и докторанти от Стопанска академия издадоха монографии на английски език

 

Мащабният проект се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Монографии на английски език с автори 16 студенти и 24 докторанти маркират финала на научен проект на Стопанска академия в Свищов.
Разработката е на тема „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”. В рамките на проекта авторите на монографиите преминаха редица дейности за развитие на своите научно-практически умения и постигане на високи резултати в научно-изследователската дейност в областта на икономиката, администрацията и управлението. Мащабният проект се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос 2. Образование и учене през целия живот, процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 543 171,24 лв., като размерът на европейското финансиране от ЕСФ е 461 695,56 лв. Ръководител на научния проект е проф. д-р Георги Иванов.
За стимулиране интереса към научната кариера и развиване на техните професионални умения, включените в целевите групи студенти и докторанти имаха възможност да участват в 14 обособени проектни дейности с разнообразна научно-практическа насоченост. Във фокуса на проекта бяха интензивните сертификационни курсове на обучение по значими, специализирани дисциплини подготвени от автори от Стопанска академия. Сред изучаваните дисциплини са: „Финансово моделиране с MS Excel за студенти”; „Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти”; „Финансово моделиране с MS Excel за докторанти”; „Финансова иконометрия със специализиран софтуер за докторанти”; „Основи на иконометричното моделиране”; „Методика на академичното писане и презентиране” – три модула; „Публикационна практика. Риторика. Презентиране. Невербална комуникация”; „Управление на проекти”; „Управление на международни научноизследователски проекти”; „Публикуване в реферирани издания с импакт фактор”; „Трансфер на технологии, закрила и управление на интелектуалната собственост”; „Методология на науката”; „Методология и методика на емпиричните изследвания” – два модула; „Информационно осигуряване на научните изследвания”; „Web 2.0 инструменти за публикуване на резултати от научни изследвания”; „Online презентиране на научните изследвания”; „Виртуална изследователска среда” и др.
Едно от най-големите предизвикателства за участниците в целевите групи, освен интензивните курсове, бе изнесеният научен форум в с. Чифлик, където в две отделни мероприятия студентите и докторантите направиха публично представяне и защита пред научно жури на своите изследователски тези и получиха препоръки за тяхното подобряване и усъвършенстване. Това допринесе за изготвянето на техните първи научни изследвания, публикувани в монографичен алманах на английски език, под ръководството и редакцията на проф. д-р Андрей Захариев и гл. ас. д-р Цветан Павлов, които заедно с инсп. Грета Цанова координираха работата по съответната дейност, довела до този отличен финал на научния проект. Монографичният алманах на 24-та докторанти е озаглавен „Economics and Management: PhD Student`s Start-Up Scientific Research” / „Икономика и управление: пионерни докторантски научни изследвания”. Авторите са докторанти от различни катедри на Стопанска академия – Борислав Боев, Борислав Боянов, Борислава Славова-Петкова, Боряна Георгиева, Диана Ефтимова, Димчо Шопов, Георги Ангелов, Георги Димитров, Илияна Вутова, Ирина Пъшева, Кристина Георгиева, Марий Стоянов, Мария Янева, Мирослав Костадинов, Надежда Стефанова, Нина Костадинова, Петя Йорданова, Пресиян Василев, Росен Колев, Силвия Заркова, Таня Йорданова, Цветелин Борисов, Цветелина Иванова, Зорница Крумова.
Монографичният алманах на 16-те студенти е със заглавие „Economics and Management: Student`s Start-Up Scientific Research” / „Икономика и управление: пионерни студентски научни изследвания”. Автори са бакалаври и магистри от различни специалности и програми – Александра Петрова, Антоанета Кулаксъзова, Беатрис Любенова, Биляна Дамянова, Деница Кирилова, Габриела Георгиева, Георги Георгиев, Гергана Бауренска, Глория Кончарска, Ивана Димова, Костадинка Шуманова, Лилия Петкова, Нейлин Ахмед, Никита Йорданов, Вероника Асенова, Виолина Кирилова.
Всички публикувани разработки са достъпни и online в социалната изследователска мрежа ResearchGate. Автор на уводната част и в двата тома е проф. д-р Андрей Захариев, а на заключението – гл. ас. д-р Цветан Павлов, като двамата преподаватели са и научни рецензенти на одобрените и отпечатани в монографиите отделни глави с научни изследвания на докторанти и студенти. Съгласно новите минимални национални изисквания за допускане до защита на дисертация на обучаваните в образователната и научна степен „доктор”, с участието си в докторантския монографичен алманах, авторите от СА „Д. А. Ценов” практически осигуряват съществена част от съответствието спрямо националния стандарт. Научна редакция и консултации към авторите на монографичните томове осъществиха и обучителите по водещите курсове с финансово-иконометричен профил, които работят в състава на катедра „Финанси и кредит” – гл. ас. д-р Димитър Костов, ас. д-р Живко Тодоров и ас. д-р Калоян Петков. Превод и стилова редакция на двата тома осъществиха ст. преп. Маргарита Михайлова и ст. преп. Венцислав Диков, в рамките на планирана проектна дейност, ръководена от доц. д-р Александър Ганчев.
„Двата монографични алманаха с общ обем от 502 стр. са пореден атестат за отлична академична проектна инвестиция с висока добавена стойност. Проектната инвестиция в младите докторанти и студенти на Стопанска академия дава и своите допълнителни ползи, изразени в множеството успехи в национални конкурси, награди и именни стипендии, с което авторите на двата монографични тома достойно славят името на Дарителя – Димитър Ценов и на Алма матер в Свищов”, коментира проф. Захариев.
Всички автори на курсове разполагат и с авторски екземпляри, които са на разположение за получаване в Института за научни изследвания и Центъра по качество на обучението в Стопанската академия. Отпечатването на монографичните томове се осъществи със съдействието на издателство „ФАБЕР”, като копия от научните трудове ще бъдат депозирани в националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, академична библиотека „Акад. Никола Михов” при Стопанската академия, както и в партньорските висши училища с икономически профил в България и зад граница.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!